standardi

Istorijat   poslovna filozofija   standardi   politika integrisanog sistema menadžmenta

standardi upravljanja

ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom
Dugogodišnju tradiciju u proizvodnji novčanica, kovanog novca, visokozaštićenih proizvoda i višegodišnje iskustvo u proizvodnji ličnih dokumenata na bazi polikarbonata, održali smo zahvaljujući istrajnosti u stavu „kvalitet je na prvom mestu“.

Procesni model upravljanja omogućio nam je da, na osnovu kontinuiranog praćenja performansi i kontrolnih tačaka procesa, redovno preispitujemo ostvarene rezultate, preuzimamo rizike, definišemo akcione planove i na osnovu njih unapređujemo naše procese.

Svake godine, eksterne sertifikacione kuće kroz sertifikacione i nadzorne posete proveravaju usaglašenost svih procesa u ZIN-u sa uspostavljenim zahtevima standarda.

Naš sistem upravljanja kvalitetom potvrdili smo prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Certified Clients and Products | SGS

ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
Istovremeno sa resertifikacijom sistema upravljanja kvalitetom, sertifikovali smo i sistem upravljanja životnom sredinom, čime je i zvanično potvrđeno da je uspostavljen sistem usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

Pokazali smo da smo ekološki svesna kompanija koja, osim što je usredsređena na zadovoljstvo kupaca, brine i o životnom okruženju. Svakodnevno poslovanje i planiranje budućih investicija obavlja se u skladu sa održivim razvojem i sprovode se odgovarajuće mere i postupci za kontrolisanje aspekata životne sredine. Posebna pažnja poklanja se poštovanju zakonske regulative uz redovno obaveštavanje nadležnih ministarstava o hemikalijama koje se uvoze, kao i o generisanom otpadu koji se reciklira ili predaje ovlašćenom operateru na dalje zbrinjavanje. Upravljanje otpadom podignuto je na najviši nivo, racionalno se koriste prirodni resursi, tehnološke otpadne vode prerađuju se najsavremenijim postupcima, a stalnom edukacijom utiče se na svest zaposlenih o značaju smanjenja negativnog uticaja na vodu, vazduh i zemljište.

Certified Clients and Products | SGS

ISO 14298 – Sistem upravljanja procesima sigurnosne štampe
Kvalitetan proizvod sa najsavremenijim vidovima zaštite nije jedini prioritet ZIN-a. Od osnivanja do danas, velika pažnja poklanja se svim aspektima bezbednosti kako bi se proizvodnja obavljala u sigurnim uslovima.

Potvrda našim kupcima da pratimo najsavremenije standarde u oblasti visokosigurnosne štampe je sertifikat ISO 14298:2013 – Sistem upravljanja procesima sigurnosne štampe i to za najviši nivo bezbednosti – nivo centralne banke, koji podrazumeva štampu novčanica i ličnih dokumenata. Posedovanje sertifikata svrstava ZIN u grupu sa najpoznatijim svetskim proizvođačima u ovoj oblasti.

Strogi režimi bezbednosnih mera prožeti su kroz sve segmente ZIN-a i odnose se na bezbednost zgrada, proizvodnih prostora, kontrolu zaposlenih i posetilaca, nabavku repromaterijala u poverljivim uslovima, siguran protok informacija, kontrolu nad otpadom, upravljanje ključevima, upotrebu CCTV-a…

Zahvaljujući najsavremenijim sistemima tehničke zaštite, modernoj proizvodnoj opremi, kao i visokoj obučenosti i motivisanosti osoblja, ZIN je u stanju da odgovori na sve zahteve u pogledu bezbednosti.

ISO 27001 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija
Bezbednost procesa i proizvoda u oblasti sigurnosne štampe proširena je na celokupan sistem informacija u ZIN-u. Potvrda uspešnosti zaštite svih informacija je sertifikat o uspostavljenim zahtevima standarda ISO 27001:2013 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija.

I, kako standard kaže, sistem upravljanja bezbednošću informacija održava poverljivost, integritet i raspoloživost informacija primenom procesa upravljanja rizikom i uliva poverenje svim zainteresovanim stranama.

Naš cilj je da efikasno upravljamo sistemom informacija i, kroz stalna poboljšanja, obezbedimo zadovoljstvo i poverenje svih naših partnera, tako da se kroz celokupan proces, od momenta podnošenja zahteva do isporuke željenog proizvoda, osećaju u potpunosti zaštićeno. U skladu sa ostvarenim međusobnim poverenjem, očekujemo da nas podrže, prihvatajući i poštujući osnovnu politiku bezbednosti informacija, koja je dostupna u delu „Politike“.

Certified Clients and Products | SGS

ISO 45001 – Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
Vodeći računa o svim aspektima poslovanja, a imajući u vidu da su zaposleni najvažniji resurs svake kompanije, u Zavodu je prepoznata potreba za uspostavljanjem ISO 45001:2018 – Sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koji bi obezbedio stalna unapređenja u ovoj oblasti. U tom smislu, internim aktima su definisane procedure koje jasno propisuju odgovornosti zaposlenih u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, ustanovljena je praksa planiranja aktivnosti, postavljaju se novi ciljevi i analiziraju ostvareni.

Zahtevi ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu integrisani su u sve poslovne procese Zavoda, a dobijeni sertifikat svakako doprinosi poboljšanju zadovoljstva zaposlenih, opšte slike i imidža organizacije.

Zavod je i pre dobijanja sertifikata poslovao u skladu sa propisima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu. Aktom o proceni rizika na radnim mestima i radnoj okolini je procenjeno stanje uslova rada na radnom mestu i utvrđene su mere za umanjenje ili eliminisanje rizika koji su prepoznati. U skladu sa usvojenim Aktom, preduzimaju se sve propisane mere za obezbeđivanje zdravih i bezbednih radnih procesa i zdravog i bezbednog radnog okruženja.

UnionPay
U toku 2020. godine, ZIN je ispunio zahteve UnionPay platnog sistema i dobio sertifikat za proizvodnju i personalizaciju kartica, koji obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Proizvodnju kartica
  • Personalizaciju magnetne kartice
  • Ugradnju čipa u telo kartice
  • Elektronsku personalizaciju kartice

SERTIFIKATI MEĐUNARODNIH SISTEMA PLATNIH KARTICA VISA I MASTERCARD
ZIN ispunjava sve zahteve VISA i MasterCard platnih sistema u skladu sa PCI Card Production and Provisioning Logical Security Requirements, što potvrđuju sledeći sertifikati:

  • VISA International (dostupan na zvaničnom VISA sajtu – Global Registry of Service Providers).
  • MasterCard Quality Management (CQM) statement of Quality.
  • MasterCard Global Vendor Certification Program – Certificate of Compliance.

Usaglašenost procedura i toka procesa sa pomenutim zahtevima proverava se jednom godišnje inspekcijskim nadzorom serfitikacionih tela koja za to ovlašćuju VISA i MasterCard platni sistemi. Sve navedeno omogućuje da ZIN, jedini u Srbiji, bankama iz celog sveta pruža uslugu proizvodnje i personalizacije VISA i MasterCard platnih kartica.